کانال تلگرام دی اسپورت
کد خبر: 48366  زمان: 27 مرداد 1395 - 19:46

اختصاصی دی اسپورت؛

برنامه کامل بازی های لیگ دسته دوم فصل96-95


دی اسپورت:برنامه بازی های  لیگ دسته دوم مشخص شد.


به گزارش"خبرگزاری دی اسپورت" قرعه کشی مسابقات لیگ دسته دوم باشگاه های کشور ظهر امروز در محل آمفی تئاتر هتل المپیک با حضور نمایندگان تیم ها و مسئولان فدراسیون فوتبال انجام پذیرفت که بر این اساس تیم ها به سه گروه 12تیمی تقسیم شدند و در پایان از هر گروه چهار تیم به مرحله پایانی این مسابقات راه پیدا می کند.

مسابقات لیگ دسته دوم 9شهریور با حضور36تیم در سه گروه آغاز خواهد شد.

 

گروه نخست:

گیتی پسند اصفهان- نفت امیدیه- کیمیا فرایند تهران- نفت وگاز گچساران-زاگرس یاسوج- برق جدید فارس- بعثت کرمانشاه- خلخال دشت خلخال- فولاد نوین اهواز- اروند خرمشهر- قشقایی شیراز- شهرداری اراک

 

برنامه نیم فصل اول لیگ دسته دوم گروه نخست:

 

برنامه هفته اول:

 

خلخال دشت خلخال - زاگرس یاسوج


نفت وگاز گچساران - کیمیا فرایند تهران


گیتی پسند اصفهان - شهرداری اراک


 فولاد نوین اهواز - نفت امیدیه


اروند خرمشهر - بعثت کرمانشاه


قشقایی شیراز - برق جدید فارس


برنامه هفته دوم:

نفت وگاز گچساران - خلخال دشت خلخال


شهرداری اراک - زاگرس یاسوج


کیمیا فرایند تهران - فولاد نوین اهواز


بعثت کرمانشاه - گیتی پسند اصفهان


نفت امیدیه - قشقایی شیراز


برق جدید فارس - اروند خرمشهر

 

برنامه هفته سوم:

خلخال دشت خلخال - شهرداری اراک


گیتی پسند اصفهان - برق جدید فارس


 فولاد نوین اهواز - نفت وگاز گچساران


اروند خرمشهر - نفت امیدیه


قشقایی شیراز - کیمیا فرایند تهران


زاگرس یاسوج - بعثت کرمانشاه

 

 

برنامه هفته چهارم:

نفت وگاز گچساران - قشقایی شیراز


کیمیا فرایند تهران - اروند خرمشهر


بعثت کرمانشاه - شهرداری اراک


نفت امیدیه - گیتی پسند اصفهان


برق جدید فارس - زاگرس یاسوج


فولاد نوین اهواز - خلخال دشت خلخال

 

برنامه هفته پنجم:

خلخال دشت خلخال - بعثت کرمانشاه


گیتی پسند اصفهان -  کیمیا فرایند تهران


قشقایی شیراز - فولاد نوین اهواز


شهرداری اراک - برق جدید فارس


اروند خرمشهر - نفت و گاز گچساران


زاگرس یاسوج -  نفت امیدیه

 

برنامه هفته ششم:

 

نفت وگاز گچساران - گیتی پسند اصفهان


کیمیا فرایند تهران -  زاگرس یاسوج


نفت امیدیه - شهرداری اراک


برق جدید فارس - بعثت کرمانشاه


قشقایی شیراز - خلخال دشت خلخال


فولاد نوین اهواز - اروند خرمشهر

 

برنامه هفته هفتم:

خلخال دشت خلخال - برق جدید فارس


شهرداری اراک - کیمیا فرایند تهران


گیتی پسند اصفهان - فولاد نوین اهواز


زاگرس یاسوج - نفت و گاز گچساران


اروند خرمشهر -  قشقایی شیراز

 

بعثت کرمانشاه - نفت امیدیه

 

 

برنامه هفته هشتم:

نفت وگاز گچساران - شهرداری اراک


نفت امیدیه - برق جدید فارس


اروند خرمشهر - خلخال دشت خلخال


قشقایی شیراز - گیتی پسند اصفهان


کیمیا فرایند تهران - بعثت کرمانشاه


فولاد نوین اهواز - زاگرس یاسوج

 

برنامه هفته نهم:

خلخال دشت خلخال - نفت امیدیه


نفت وگاز گچساران - اروند خرمشهر


بعثت کرمانشاه - نفت و گاز گچساران


 شهرداری اراک - فولاد نوین اهواز


زاگرس یاسوج - قشقایی شیراز


برق جدید فارس - کیمیا فرایند تهران

 

برنامه هفته دهم:

نفت وگاز گچساران -  برق جدید فارس


کیمیا فرایند تهران - نفت امیدیه


فولاد نوین اهواز - بعثت کرمانشاه


قشقایی شیراز - شهرداری اراک


اروند خرمشهر - زاگرس یاسوج


گیتی پسند اصفهان - خلخال دشت خلخال

 

برنامه هفته یازدهم:

خلخال دشت خلخال - کیمیا فرایند تهران

 

برق جدید فارس - فولاد نوین اهواز


شهرداری اراک - اروند خرمشهر


بعثت کرمانشاه - قشقایی شیراز


زاگرس یاسوج - گیتی پسند اصفهان


نفت امیدیه - نفت و گاز گچساران

 

گروه دوم:

آبی پوشان اردبیل- بادران نوین تهران- - شهرداری بندر عباس-داماش رشت- نفت نوین آبادان- شهرداری ماهشهر- پتروکیان شوشتر- شهرداری کاشان-استقلال آبی ب-شهرداری ارومیه-شهرداری فومن- شهید کریمی جویبار

 

برنامه نیم فصل اول لیگ دسته دوم گروه دوم:

 

برنامه هفته اول-شهریور ماه:

 

شهید کریمی جویبار-شهرداری ارومیه

 

شهرداری بندرعباس-داماش رشت

 

آبی پوشان اردبیل-شهرداری فومن

 

نفت نوین آبادان-شهرداری ماهشهر

 

ماهان شوشتر-شهرداری کاشان

 

استقلال آبی ب تهران-بادران نوین تهران

 

برنامه هفته دوم:

 

شهرداری بندرعباس-شهید کریمی جویبار

 

شهرداری فومن-شهرداری ارومیه

 

داماش رشت- نفت نوین ابادان

 

شهرداری کاشان-آبی پوشان رادبیل

 

شهرداری ماهشهر-استقلال آبی ب تهران

 

بادران نوین تهران-ماهان شوشتر

 

برنامه هفته سوم:

 

شهید کریمی جویبار-شهرداری فومن

 

نفت نوین آبادان-شهرداری بندرعباس

 

شهرداری ارومیه-شهرداری کاشان

 

استقلال ابی ب تهران-داماش رشت

 

آبی پوشان اردبیل-بادران نوین تهران

 

ماهان شوشتر-شهرداری ماهشهر

 

برنامه هفته چهارم:

 

نفت نوین آبادان-شهید کریمی جویبار

 

شهرداری کاشان-شهرداری فومن

 

شهرداری بندرعباس-استقلال آبی ب تهران

 

بادران نوین تهران-شهرداری ارومیه

 

داماش رشت-ماهان شوشتر

 

شهرداری ماهشهر-آبی پوشان اردبیل

 

برنامه هفته پنجم:

 

شهید کریمی جویبار-شهرداری کاشان

 

استقلال ابی ب تهران-نفت نوین آبادان

 

شهرداری فومن-بادران نوین تهران

 

ماهان شوشتر-شهردار بندرعباس

 

شهرداری ارومیه-شهرداری ماهشهر

 

آبی پوشان اردبیل-داماش رشت

 

برنامه هفته ششم:

 

استقلال ابی ب تهران-شهید کریمی جویبار

 

بادران نوین تهران-شهرداری کاشان

 

نفت نوین ابادان-ماهان شوشتر

 

شهرداری ماهشهر-شهرداری فومن

 

شهرداری بندرعباس-آبی پوشان اردبیل

 

داماش رشت-شهرداری ارومیه

 

برنامه هفته هفتم:

 

شهید کریمی جویبار-بادران نوین تهران

 

ماهان شوشتر-استقلال آبی ب تهران

 

شهرداری کاشان-شهرداری ماهشهر

 

آبی پوشان اردبیل-نفت نوین آبادان

 

شهرداری فومن-داماش رشت

 

شهرداری ارومیه-شهرداری بندرعباس

 

برنامه هفته هشتم:

 

ماهان شوشتر-شهید کریمی جویبار

 

شهرداری ماهشهر-بادران نوین تهران

 

استقلال آبی ب تهران-آبی پوشان اردبیل

 

داماش رشت-شهرداری کاشان

 

نفت نوین آبادان-شهرداری ارومیه

 

شهرداری ارومیه-شهرداری فومن

 

برنامه هفته نهم:

 

شهید کریمی جویبار-شهرداری ماهشهر

 

آبی پوشان اردبیل-شهرداری ماهشهر

 

بادران نوین تهران-داماش رشت

 

شهرداری ارومیه-استقلال آبی ب تهران

 

شهرداری کاشان-شهرداری بندرعباس

 

شهرداری فومن-نفت نوین آبادان

 

برنامه هفته دهم:

 

آبی پوشان اردبیل-شهید کریمی جویبار

 

داماش رشت-شهرداری ماهشهر

 

ماهان شوشتر-شهرداری ارومیه

 

شهرداری بندرعباس-بادران نوین تهران

 

استقلال ابی ب تهران-شهرداری فومن

 

نفت نوین آبادان-شهرداری کاشان

 

برنامه هفته یازدهم:

 

شهید کریمی جویبار-داماش رشت

 

شهرداری ارومیه-آبی پوشان اردبیل

 

شهرداری ماهشهر-شهردای بندرعباس

 

شهرداری فومن-ماهان شوشتر

 

بادران نوین تهران-نفت نوین ابادن

 

شهرداری کاشان-استقلال آبی ب تهران

 

گروه سوم:

آلومینیوم هرمزگان- پاس همدان- کارا شیراز- شاهین شهرداری بوشهر- نیرو زمینی تهران- کاسپین قزوین- شاهین توسعه کیش- سردار بوکان- شهرداری تبریز- هف سمنان- شاهین ماهشهر- شهرداری همدان


برنامه نیم فصل اول گروه سوم لیگ دسته دوم:


برنامه هفته اول-شهریور ماه:

 

شهرداری بوشهر-آلومینیوم هرمزگان

 

نیروی زمینی تهران-شهرداری تبریز

 

کاسپین قزوین-کارا شیراز

 

هف سمنان-شاهین توسعه کیش

 

شاهین ماهشهر-سردار بوکان

 

پاس همدان-شهرداری همدان

 

برنامه هفته دوم:

 

نیروی زمینی تهران-شهرداری بوشهر

 

کارا شیراز-آلومینیوم هرمزگان

 

شهرداری تبریز-هف سمنان

 

سردار بوکان-کاسپین قزوین

 

شاهین توسعه کیش-پاس همدان

 

شهرداری همدان -شاهین ماهشهر

 

برنامه هفته سوم:

 

شهرداری بوشهر-کارا شیراز

 

هف سمنان-نیروی زمینی تهران

 

آلومینوم هرمزگان-سردار بوکان

 

پاس همدان-شهرداری تبریز

 

کاسپین قزوین-شهرداری همدان

 

شاهین ماهشهر-شاهین توسعه کیش

 

برنامه هفته چهارم:

 

هف سمنان-شهرداری بوشهر

 

سردار بوکان-کارا شیراز

 

نیروی زمینی تهران-پاس همدان

 

شهرداری همدان-آلومینوم هرمزگان

 

شهرداری تبریز-شاهین ماهشهر

 

شاهین توسعه کیش-کاسپین قزوین

 

برنامه هفته پنجم:

 

شهرداری بوشهر-سردار بوکان

 

پاس همدان-هف سمنان

 

کارا شیراز-شهرداری همدان

 

شاهین ماهشهر-نیروی زمینی تهران

 

آلومینوم هرمزگان-شاهین توسعه کیش

 

کاسپین قزوین-شهرداری تبریز

 

برنامه هفته ششم:

 

پاس همدان-شهرداری بوشهر

 

شهرداری همدان-سردار بوکان

 

هف سمنان-شهرداری ماهشهر

 

شاهین توسعه کیش-کارا شیراز

 

نیروی زمینی تهران-کاسپین قزوین

 

شهرداری تبریز-آلومینوم هرمزگان

 

برنامه هفته هفتم:

 

شهرداری بوشهر-شهرداری همدان

 

شاهین ماهشهر-پاس همدان

 

سردار بوکان-شاهین توسعه کیش

 

کاسپین قزوین-هف سمنان

 

کارا شیراز-شهرداری تبریز

 

آلومینوم هرمزگان-نیروی زمینی تهران

 

برنامه هفته هشتم:

 

شاهین ماهشهر-شهرداری بوشهر

 

شاهین توسعه کیش-شهرداری همدان

 

پاس همدان-کاسپین قزوین

 

شهرداری تبریز-سردار بوکان

 

هف سمنان -آلومینوم هرمزگان

 

نیروی زمینی تهران-کارا شیراز

 

برنامه هفته نهم:

 

شهرداری بوشهر-شاهین توسعه کیش

 

کاسپین قزوین-شهرداری ماهشهر

 

شهرداری همدان-شهرداری تبریز

 

آلومینوم هرمزگان-پاس همدان

 

سردار بوکان-نیروی زمینی تهران

 

کارا شیراز-هف سمنان

 

برنامه هفته دهم:

کاسپین قزوین - شاهین شهرداری بوشهر


شهرداری تبریز - شاهین توسعه کیش


شاهین ماهشهر - آلومینیوم هرمزگان


نیرو زمینی تهران - شهرداری همدان


پاس همدان - کارا شیراز


هف سمنان - سردار بوکان

 

برنامه هفته یازدهم:

شاهین شهرداری بوشهر - شهرداری تبریز


آلومینیوم هرمزگان - کاسپین قزوین


شاهین توسعه کیش - نیرو زمینی تهران


کارا شیراز - شاهین ماهشهر


شهرداری همدان - هف سمنان


سردار بوکان - پاس همدان

 


کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات هفته پنجم تا نهم و همچنین دیدارهای معوقه گروه های اول و دوم لیگ دسته دوم فوتبال کشور فصل 96-95 را اعلام کرد.

هفته پنجم
جمعه  16 مهر95
نماینده یاسوج (زاگرس) - برق جدید فارس - ساعت15- ورزشگاه تختی یاسوج
گیتی پسند(سپهر نقش جهان) - کیمیافرآیند تهران- ساعت15- ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود
شهرداری اراک - بعثت کرمانشاه- ساعت15:15- ورزشگاه 5 مرداد اراک
کارون (اروند خرمشهر) خوزستان - شهرباران تهران- ساعت15:30- ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر
شنبه 17 مهر 95
قشقایی شیراز - نفت و گاز گچساران- ساعت:15- ورزشگاه حافظیه شیراز
 آلومینوم هرمزگان- شاهین توسعه (بانی گستر) کیش - ساعت14:45 – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
کارا شیراز- شهرداری همدان - ساعت15 – ورزشگاه بعثت شیراز
شهید کریمی جویبار- شهرداری کاشان- ساعت 15 – ورزشگاه شهدای واسوکلا جویبار
شهبازنوژن البرز - نفت امیدیه- ساعت15- ورزشگاه انقلاب کرج
شهرداری فومن-بادران نوین تهران- ساعت15 – ورزشگاه آزادی فومن
استقلال ابی ب تهران- نفت نوین آبادان- ساعت 15 – ورزشگاه اتکا تهران
شهرداری (آبی پوشان) اردبیل- نماینده گیلان (داماش گیلانیان)- ساعت15:15- ورزشگاه تختی اردبیل
کاسپین قزوین- شهرداری تبریز - ساعت15:15 – ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
شهرداری ارومیه-شهرداری ماهشهر- ساعت15:15 – ورزشگاه خانه جوان ارومیه
پاس همدان- هف سمنان - ساعت 15:15 – ورزشگاه قدس همدان
شاهین ماهشهر- نیروی زمینی تهران - ساعت15:30 – ورزشگاه شهدا ماهشهر
(شاهین) شهرداری بوشهر- سردار بوکان - ساعت16 – ورزشگاه بهشتی بوشهر
پتروکیان شوشتر- شهرداری بندرعباس- ساعت15:30- ورزشگاه تختی شوشتر
   هفته ششم
جمعه 23 مهر95
پاس همدان- (شاهین) شهرداری بوشهر- ساعت15 – ورزشگاه قدس همدان
برق جدید فارس - شهرداری اراک- ساعت15- ورزشگاه حاجی پور سعادت شهر
نفت و گاز گچساران – کارون(اروند خرمشهر) خوزستان- ساعت15- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
کیمیافرآیند تهران - شهباز نوژان البرز- ساعت15- ورزشگاه اتکا تهران
شهر باران تهران – گیتی پسند (سپهر نقش جهان) اصفهان – ساعت15 – ورزشگاه دخانیات تهران
نفت نوین آبادان - پتروکیان شوشتر- ساعت15:15- ورزشگاه تختی آبادان
شهرداری ماهشهر-شهرداری فومن- ساعت15:15- ورزشگاه شهدا ماهشهر
نفت امیدیه - نماینده یاسوج(زاگرس)- ساعت15- ورزشگاه شهدا نفت 1 امیدیه
شنبه 24 مهر 95
شهرداری بندرعباس- آبی پوشان اردبیل- ساعت14:45- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
بادران نوین تهران- شهرداری کاشان- ساعت15- ورزشگاه کارگران تهران
شاهین توسعه(بانی گستر) کیش-کارا شیراز- ساعت15 – ورزشگاه المپیک کیش
نماینده گیلان (داماش گیلانیان)- شهرداری ارومیه -  ساعت15- ورزشگاه عضدی رشت
شهرداری تبریز- آلومینوم هرمزگان- ساعت15 – ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
شهرداری همدان- سردار بوکان-  ساعت15- ورزشگاه قدس همدان
نیروی زمینی تهران-کاسپین قزوین- ساعت15- ورزشگاه نزاجا تهران
هف سمنان- شاهین ماهشهر- ساعت 15 – ورزشگاه ولایت سمنان
فولاد نوین اهواز  - قشقایی شیراز- ساعت15:15- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
یکشنبه 25 مهر 95
استقلال آبی ب تهران- شهید کریمی جویبار- ساعت15- ورزشگاه اتکا تهران
   هفته هفتم
چهارشنبه 28 مهر 95
نفت نوین آبادان – شهرداری ماهشهر- (دیدار معوقه از هفته اول  ) - ساعت 15 – ورزشگاه تختی آبادان
گیتی پسند(سپهر نقش جهان) - نفت و گاز گچساران- ساعت14:30- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
شهرداری اراک - نفت امیدیه- ساعت14:45- ورزشگاه 5 مرداد اراک
نماینده یاسوج (زاگرس) - کیمیافرآیند تهران- ساعت14:45- ورزشگاه تختی یاسوج
شباز نوژان البرز - شهر باران تهران- ساعت14:45- ورزشگاه انقلاب کرج
پنجشنبه 29 مهر 95
بعثت کرمانشاه - برق جدید فارس- ساعت14:45- ورزشگاه انقلاب کرج
جمعه 30 مهر 95
کارون (اروند خرمشهر) خوزستان - فولاد نوین اهواز- ساعت15- ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر
شنبه 1 آبان 95
آلومینوم هرمزگان-نیروی زمینی تهران- ساعت14:30- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شهید کریمی جویبار-بادران نوین تهران- ساعت14:30- ورزشگاه شهدای واسوکلا جویبار
کارا شیراز-شهرداری تبریز- ساعت14:30- ورزشگاه بعثت شیراز
کاسپین قزوین-هف سمنان- ساعت15- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
شهرداری فومن- نماینده گیلان (داماش گیلانیان)- ساعت 15- ورزشگاه آزادی فومن
سردار بوکان-شاهین توسعه(بانی گستر) کیش- ساعت15 – ورزشگاه وحدت بوکان
(شاهین) شهرداری بوشهر-شهرداری همدان  ساعت15:45- ورزشگاه بهشتی 1 بوشهر
یکشنبه 2 آبان 95
شهرداری ارومیه-شهرداری بندرعباس- ساعت15- ورزشگاه خانه جوان ارومیه
شاهین ماهشهر-پاس همدان- ساعت15:15 – ورزشگاه شهدا ماهشهر

پتروکیان شوشتر-استقلال آبی ب تهران- ساعت 15:15- ورزشگاه تختی شوشتر
سه شنبه 4 آبان 95
شهرداری کاشان-شهرداری ماهشهر- ساعت14:30- ورزشگاه شهید فکری کاشان
شهرداری (آبی پوشان) اردبیل- نفت نوین آبادان- ساعت15- ورزشگاه تختی اردبیل
   هفته هشتم
دوشنبه 3 آبان 95
کیمیافرآیند تهران - شهرداری اراک- ساعت 14:45- ورزشگاه اتکا تهران
نفت و گاز گچساران - شهباز نوژان البرز - ساعت14:45- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
شهر باران تهران - نماینده یاسوج (زاگرس) - ساعت14:45- ورزشگاه دخانیات تهران
چهارشنبه 5 آبان 95
نفت امیدیه - بعثت کرمانشاه- ساعت15- ورزشگاه نفت 1 امیدیه
فولاد نوین اهواز - گیتی پسند(سپهر نقش جهان) اصفهان- ساعت15- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
پنج شنبه 6 آبان 95
قشقایی شیراز – کارون( اروند خرمشهر) خوزستان - ساعت14:30- ورزشگاه حافظیه شیراز
شنبه 8 آبان 95
شهرباران تهران – نفت و گاز گچساران – (دیدار معوقه از هفته دوم ) – ساعت 14:45 – ورزشگاه دخانیات تهران
یکشنبه 9 آبان 95
شاهین توسعه(بانی گستر) کیش - شهرداری همدان-ساعت14:45- ورزشگاه المپیک کیش
هف سمنان - آلومینوم هرمزگان- ساعت 14:45 – ورزشگاه ولایت سمنان
شهرداری بندر عباس - شهرداری فومن- ساعت14:45- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شهرداری تبریز- سردار بوکان- ساعت14:45- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
پاس همدان-کاسپین قزوین- ساعت14:45 – ورزشگاه قدس همدان
نیروی زمینی تهران-کارا شیراز- ساعت14:45- ورزشگاه نزاجا تهران
شاهین ماهشهر- (شاهین) شهرداری بوشهر- ساعت15- ورزشگاه شهدا ماهشهر
شهرداری اراک – شهباز نوژن البرز – (دیدار معوقه از هفته دوم) – ساعت 14:45 – ورزشگاه 5 مرداد اراک
دوشنبه 10 آبان 95
استقلال آبی ب تهران-شهرداری (آبی پوشان) اردبیل- ساعت14:45- ورزشگاه اتکا تهران
نماینده گیلان (داماش گیلانیان)- شهرداری کاشان- ساعت14:45- ورزشگاه عضدی رشت
پتروکیان شوشتر- شهید کریمی جویبار- ساعت15- ورزشگاه تختی شوشتر
شهرداری ماهشهر- بادران نوین تهران- ساعت15- ورزشگاه شهدا ماهشهر
نفت نوین آبادان- شهرداری ارومیه- ساعت15- ورزشگاه تختی 1 آبادان
   هفته نهم
چهارشنبه 12 آبان 95
برق جدید فارس - نفت امیدیه -ساعت14:30- ورزشگاه حاجی پور سعادت شهر
گیتی پسند (سپهر نقش جهان) اصفهان - قشقایی شیراز-ساعت14:30- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
بعثت کرمانشاه - کیمیافرآیند تهران-ساعت14:30- ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
جمعه 14 آبان 95
شهرداری اراک - شهر باران تهران- ساعت14:30- ورزشگاه 5 مرداد اراک
زاگرس یاسوج - نفت و گاز گچساران-ساعت14:30- ورزشگاه تختی یاسوج
شهباز نوژان البرز - فولاد نوین اهواز-ساعت14:30- ورزشگاه انقلاب کرج
یکشنبه 16 آبان 95
شهید کریمی جویبار-شهرداری ماهشهر- ساعت14:15- ورزشگاه شهدای واسوکلا جویبار
آلومینوم هرمزگان-پاس همدان- ساعت14:15- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شهرداری کاشان-شهرداری بندرعباس-ساعت14:15- ورزشگاه شهید فکری کاشان
بادران نوین تهران- نماینده گیلان (داماش گیلانیان)- ساعت14:30- ورزشگاه کارگران تهران
کاسپین قزوین-شاهین ماهشهر-ساعت14:30- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
شهرداری فومن-نفت نوین آبادان-ساعت14:30- ورزشگاه آزادی فومن
سردار بوکان-نیروی زمینی تهران -ساعت 14:30- ورزشگاه وحدت بوکان
شهرداری همدان-شهرداری تبریز-  ساعت14:30- ورزشگاه قدس همدان
شهرداری (آبی پوشان) اردبیل-پتروکیان شوشتر-ساعت14:30- ورزشگاه تختی آبادان
کارا شیراز-هف سمنان- ساعت14:30- ورزشگاه بعثت کرمانشاه
شهرداری ارومیه-استقلال آبی ب تهران- ساعت14:30- ورزشگاه خانه جوان ارومیه
(شاهین) شهرداری بوشهر- شاهین توسعه(بانی گستر) کیش- ساعت15:30 – ورزشگاه بهشتی 1 بوشهر

نظرات کاربران
1396/02/09 - 12:21
7
5
زنده باد تيم فوتبال پاس و شهرداري همدان
1396/02/09 - 12:19
6
4
با اين روند و حمايت مسئولان از تيم هاي محبوب پاس و شهرداري همدان انشاالله اين دو تيم را در ليگ برتر ايران خواهيم ديد.
1396/01/14 - 01:57
6
0
نفت امیدیه = لیگ دسته1
1395/11/24 - 23:29
9
7
♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡
شاهین شهرداری بوشهر
♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡
حمایت تاقیامت آقای کللی فر
1395/11/24 - 22:54
9
5
بوکان یادت باشه
بوشهر سرورته

♥♡شاهین شهرداری بوشهر♥♡
حمایت تاقیامت
1395/11/20 - 13:37
8
9
نه اینترنه میلان فقط سردار ایران
1395/11/18 - 19:50
6
11
سردار وشاهین عشق بی پایان
1395/11/18 - 19:48
4
14
غیرت به بوشهروبوکان میگن
ماشاالله سرداروشاهین

1395/11/16 - 02:01
11
16
زنده باد کردستان، از ماکو تا ایلام
زنده باد شهرداری ارومیه تیم قلب کردستان
سردار بوکان تیم شهر رگهای کردستان
بعثت کرمانشاه تیم شهر نفسهای کردستان
1395/11/14 - 15:12
7
15
سردار بوکان به عشق هر بازی که ده هزار تماشاچی میاد به ورزشگاه خاتم الانبیا
1395/11/11 - 22:56
6
7
همه به خوبی شاهین بوشهر رو میشناسن چه غوغاییه به موقعش به امید خدا
1395/10/29 - 00:27
9
11
من به امید پیروزی تیم قشقایی آرزومندم.تو برنده ای.زنده باد قشقایی
1395/10/27 - 18:32
9
16
سردار بوکان،سالار،زنده باد سردار بوکان
1395/10/27 - 13:25
11
7
با سلام دوستان همه تیمها لیاقت حضور در لیگ یک را دارند و همه محترمند اما شهرداری و پاس همدان تعصب بالای ماست بامید صعود این دو تیم به لیگ های بالاتر و بامید گسترش فوتبال در کل جغرافیای ایران همیشه سبز
1395/10/25 - 23:22
10
8
بچه های پاس و شهرداری همدان میدونم که موفق میشین. از جون مایع بزارید و مطمن باشید ما هم کنارتونیم ♥♥♥
1395/10/25 - 09:34
7
1
درود بر شهرداری فومن و بازیکنان و کادر فنی با شرفش ، انشاالله دو سال دیگر لیگ برتر هستیم
1395/10/23 - 19:21
4
2
هوادار عالی پول خوب اما مدیر نالایق =ناکامی شهرداری بندرعباس درصعود به لیگ برترولیگ یک
1395/10/20 - 14:39
8
8
با سلام خدمت شما..با آرزوی موفقیت برای دو تیم همدان.شهرداری عزیز و پاس بزرگ .بامید بازگشت به روزهای خوب ..با تشکر
1395/10/20 - 13:28
10
9
شهرداری همدان لستر سیتی انگلیس
1395/10/20 - 13:25
11
9
طوفان سبز آسیا پاس بزرگ همدان 💚💚💚💚💚برای صعود مستقیم
پاس و شهرداری همدان سرور کل لیگ دو دعا کنید💙💙💙💙
1395/10/20 - 02:17
8
16
فقط سرداربوکان رو عشقه .
به امید پیروزی فردا .
1395/10/14 - 23:03
15
10
ماشالا به پاس و شهرداری همدان. بچه ها تا آخرش بترکونید.
1395/09/29 - 18:49
8
28
هر بژی کوردستان هربژی سردار کوردستان
1395/09/24 - 04:01
13
4
عشق از رشت .عشق است خلیج فارس.///
1395/09/19 - 00:24
9
31
سربلند و سرافراز سردار بوکان، جای خالیت در لیگ های بالاتر احساس میشه، سال به سال پیشرفت و ترقی، به امید لیگ برتری شدن در سالهای نه چندان دور
1395/09/16 - 21:09
14
3
زنده بادگچساران انشاالله صعودمیکنیم
1395/09/13 - 20:56
12
12
با تشکر و خسته نباشید به دو تیم همدان که در هفته سیزدهم برنده بازی بودند و تبریک به صدر نشینی شهرداری همدان
1395/09/13 - 12:01
8
3
هر وقت بنده نظرم را می نویسم شما پاک می کنید چرا؟
1395/09/13 - 11:57
11
10
با عرض سلام تیم پاس همدان قهرمان آسیا
1395/09/10 - 19:33
13
13
پاس همدان و شهرداری همدان و بعثت کرمانشاه
1395/09/10 - 19:30
10
11
به امید موفقیت تیم های همدان وبعضا کرمانشاه چرا که ما غرب کشور در لیگ برتر نماینده نداریم
1395/09/08 - 01:50
9
23
من خودم بوکانی هستم, ولی نمیتونم بیخیال تیم دیگر کردستان بشم
با ارزوی موفقیت برای هر دو تیم کردستان
سردار بوکان
شهرداری ارومیه
ارومیه قلب کردستان است
بوکان شاه رگهای کردستان
1395/09/04 - 18:47
10
31
فقط تیم محبوب کوردستان
فقط بژی سردار کوردستان
بژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژی کرمانشان
1395/09/02 - 15:20
12
3
شهرداری بندرعباس عشقه انشالله امسال لیگ1
1395/08/30 - 16:04
12
2
فقط شهرداری کاشون عشق است
1395/08/28 - 18:40
10
34
فقط سردار بوکان......پر طرفدارترین تیم لیگ دسته دو...... سرت بالاست سردار
1395/08/28 - 17:24
8
8
رو قلب ما نوشته پاس سلطان عشقه
1395/08/22 - 15:37
8
1
شکی دراین نیست که جناب هرمزیه پروفسورامسال ماروبه لیگ یک میرسانددرودبرهرمزیه پروفسور
1395/08/22 - 15:35
10
3
به امیدصعودتیم نفت امیدیه همراه بااقای هرمزیه پروفسور
1395/08/18 - 14:30
6
3
به نظر من هف سمنان لیاقت حضور تو لیگ برتر را داره.پس بگو ماشا..
1395/08/17 - 08:30
17
19
لیگ دو یادت باشه همدان سرورته
1395/08/15 - 16:50
15
17
سرورکل ایران اونم پاس همدان...باامید موفقیت پاس همدان وشهرداری عزیز همدان
1395/08/15 - 10:10
7
1
فقط آلومینیوم المهدی هرمزگان عشقه ولی حیف که مسول خوب نداریم
1395/08/15 - 00:51
5
9
من به امید پیروزی تیمم میرم ورزشگاه شما هم بیایید از تیم پر طرفدار قشقایی تشویق کنید.
1395/08/07 - 22:31
13
15
فقط سبز قبایان همدانی درود به شرفتون
1395/08/07 - 22:25
10
16
کاسپین آماده شو برای شکست مقابل سبز قبایان همدانی
شهرداری همدان (لستر سیتی )هم بانی گستر رو 3تایی میکنه
1395/08/07 - 22:17
9
8
کاسپین آماده شو برای شکست مقابل سبز قبایان همدانی
شهرداری همدان ( لستر سیتی )هم بانی گستر ۳تویی میکنه
1395/08/07 - 16:56
11
2
داماششششششششششششششششششششششش عشقمممممیییییییی
1395/08/07 - 16:55
10
2
۹۵/۸/۷ابان دوست دارم داماش جون
1395/08/07 - 16:54
8
3
تیم ففط داماش گیلان سرورکل تیمهای لیگ دسته یک دوهستش انشالله صعودمیکنیم دسته یک
1395/08/04 - 14:07
8
5
تیم هف افتخار ورزش دیار قومس. انشاا.. با صعود هف به لیگ یک استان سمنان عزمش را برای حضور در لیگ برتر جزم خواهد کرد.
1395/08/04 - 14:01
11
6
درود بر هف قهرمان و مردم شهر اخلاق سمنان
1395/08/03 - 19:31
5
15
هواداران غيور اروميه تيم ما فقط تيم واليبال نيس تيم فوتبالمون هم به حمايت شما هواداران پرشور اروميه نياز داريد تيم فوتبالمون اين هفته توانست 2بر1تيم اول گروهشو شكست بده پس اين تيم ميتونه با حمايت شما عزيزان به دسته يك صعود كنه به اميد حمايت پرشور شما مردم غيور ارومي از تيم فوتبالمون از بازي هاي بعدي.به اميد موفقيت دو تيم آذربايجان غربي شهرداري و سردار بوكان و صعود به دسته يك
ياشاسن ارومي ياشاسن شهرداري اروميه
به ژي سردار بوكان
1395/08/01 - 21:22
8
2
فولاد نوین اهواز دوستت دارم
1395/08/01 - 11:30
9
14
سلام به فوتبال دوستان ایران
همه ی تیمها ی لیگ دو خوبند
اما پاس همدان و شهرداری همدان یه چیز دیگن
اگر حاشیه سازی نکنند با حفظ احترام برای تیمهای دیگر لیک دو کشور که همه عزیز و خوبید
پاس و شهر داری همدان سال اینده لیک یک و سال بعدش لیگ برترند انشاالله
البته اگر حمایت مسولین هم باشه
زنده باد پاس زده .باد شهرداری همدان
1395/07/29 - 21:55
13
13
فقط پاس همدان
1395/07/29 - 21:54
11
13
فقط پاس و شهرداری همدان حریفاتونو.............
پاسخ: با عرض پوزش قسمتی از نظر شما قابل درج نبود.
1395/07/29 - 04:02
6
6
فقط تیم زاگرس یاسوج به امید خدا لیگ یک امسال میریم تا چشه همه دربیاد........ چشم حسودا کور
1395/07/28 - 19:34
4
4
حمایت هوادار به امید برگشت دوباره زنده بادشهرداری بندرعباس
1395/07/28 - 19:25
5
4
حمایت به امید صعود شهرداری بندرعباس
1395/07/25 - 09:37
5
6
به امید صعود شهرداری بندرعباس امسال صد در صد صعود میکنیم باستارهامون
1395/07/17 - 15:12
6
19
ان شا الله سردار صعود میکنه چون تماشاگرانش لیاقت دارند
1395/07/16 - 02:10
11
24
زنده بادسردار کردستان پرطرفدارترین تیم دسته دو
1395/07/15 - 04:17
16
6
محبوب آذربایجان = شهرداری اورمیه
تبریز زنجان اردبیل ...بو سس اورمودان گلیر
1395/07/11 - 21:36
12
4
فقط گیلان و تیمای گیلانی قهرمانن
شهرداری فومن -داماش گیلان-چوکا تالش-رهپویان رضوانشهر -شهرداری لاهیجان-شهرداری لنگرود-شهرداری انزلی-ملوان انزلی-سپید رود رشت
1395/07/09 - 19:47
10
3
سلام شاهین شهرداری بوشهر به لیگ یک صعود نخواهد کرد و این هفته هم بازنده است مگر اینکه؟؟-؟؟؟؟؟؟
1395/07/05 - 01:21
13
27
پرطرفدارترین تیم دسته دو زنده باد
زنده باد بوکانی با غیرت
زنده باد سردار بوکان
1395/07/05 - 01:20
10
25
بژی سەرداری بۆکان
1395/07/05 - 01:17
11
23
تیم فقط سردار پرطرفدارترین تیم دسته ایول بوکانی با غیرت بژی سەرداری بۆکان
1395/07/03 - 17:07
9
25
بژی سردار کردستان
1395/07/02 - 17:46
9
10
عزیزان ماهشهری در شهر ما حتی یک کارخانه نیست از تیم حمایت کند شما وضعتون خیلی بهتره کلا مناطق کرد نشین از خیلی چیزا محروم هستن.
1395/07/01 - 16:14
9
6
تیم فقط زاگرس یاسوج به امید صعود به لیگ یک
1395/06/31 - 17:01
8
7
شهرداری ارومیه فقط یک طرفدار داره اونم وحید هستش😂😂😂
در خاک و دودی که ما زندگی می کنیم و در بهشتی که پایتخت نشینان دزد زندگی می کنند ! ما هم روزی میدان را به دست میگیریم و دستتان را می بریم
1395/06/31 - 03:04
5
3
به امید سربلندی بندر ماهشهر که در اقتصاد پتروشیمی در کشور حرف اول را می زند و می تواند با پولی که دولت به جیب می زند کل لیگ برتر ایران رو بخره اما حیف که ... خدا بزرگه
1395/06/29 - 17:21
4
2
لطفا زمان دقیق برگزاری مسابقات لیگ دو در هفته چهارم و پنجم رو اعلام کنید
1395/06/29 - 11:59
3
6
از سرمربی قشقایی خواهش میکنم از بازیکنان جوان و تازه وارد تیم استفاده کنه از کسانی مثل مجید چابک و امیر مسعودی و افشین سعیدی و محسن جعفری.
1395/06/27 - 22:52
8
20
بژی کوردستان بژی سرداری بوکان، به هیوای سه رکه وتن❤❤❤❤
1395/06/18 - 20:01
8
3
جام حذفی فوتبال.روز یکشنبه ۹۵/۶/۲۱ شهرداری ارومیه_ سردار بوکان آزربایجان غربی, ساعت ۱۶ استادیوم تختی ارومیه یا خانه جوان ارومیه
لطفا خواهشا اسن ماهان شوشترو عوض کنید اسمش پتروکیان هست
قشقایی لیگ یک تو را میخواند صعود میکنیم صد در200
1395/06/17 - 09:57
19
18
سردار پر طرفدارترين ليگ دسته دو بژي سردار كردستان
1395/06/16 - 23:48
23
8
یاشاسین آزربایجان شعار هواداران اورمیه در بازیهای شهرداری ارومیه در فوتبال و والیبال بوکانیا شما یک شهرستان در سلطه دیار آزربایجان هستید لطفأ توهم کنار بزارید
1395/06/15 - 22:06
13
18
امروز سردار با حمایت هواداران پرشور برد به امید صعود به لیگ یک.
1395/06/15 - 20:22
10
14
سردار امروز با سرمربگیری پیروز قربانی هفته دومو با پیروزی اغاز به امید دسته یک
1395/06/13 - 23:03
9
2
خواهشمند است تاریخ و زمان بازی ها رو هم قید کنیدبه امید سرافرازی شاهین و شهرداری بندرماهشهر
1395/06/13 - 07:57
18
4
فقط داماش بقیه شهرها بگیر دیرین.
1395/06/10 - 12:27
11
0
در بازي شاهين ماهشهر و سردار بوكان به دليل عدم اطلاع رساني ورزشگاه خالي از تماشاگر بود و اميدوارم كه در بازيهاي بعد اطلاع رساني به نحو احسن انجام شود تا تماشاگران كه سرمايه اصلي ورزش هستند حضوري چشم گير داشته باشند انشاءالله
1395/06/10 - 12:24
14
2
شاهين و شهرداري ماهشهر منتظر حمايت دوستداران ورزش ماهشهر هستند انشاءالله با تبليغ به موقع مسئولين جهت بازيهاي اين دو تيم مردم نيز مشتاقانه به ورزشگاه بيايند و با تشويق تيمهاي خوب شهرمان زمينه حضورشان در مراحل بالاتر را فراهم كنيم انشاءالله
1395/06/10 - 12:19
15
4
پيروزي شاهين ماهشهر را به تمامي فوتبال دوستان و مردم بندر ماهشهر تبريك ميگويم به بازيكنان و كادر فني تيم خصوصا آقا موسي قنواتي خسته نباشيد ميگويم همچنين به بازيكنان و كادر فني تيم سردار بابت بازي خوبي كه در گرماي 50 درجه و رطوبت بالا انجام دادن خسته نباشيد ميگويم
1395/06/09 - 21:38
10
8
سلام چرا ساعت با تاریخ بازی ها رو نزده.یکی یه ادرس بده برم توش. روز بازمان بازی ها رو بدونم.داماش رشت
1395/06/09 - 18:44
12
8
به امید صعود و موفقیت تیم های خوزستانی مخصوصا نفت امیدیه همچنین شاهین ماهشهر و اروند خرمشهر
1395/06/09 - 17:37
14
18
فصل پیش مهمان نوازی رو به همه تیم ها نشون دادیم منتظر همه هستیم به بوکان خوش امدید.
1395/06/09 - 17:35
15
29
به احترام سردار فوتبالیا خبردار.
1395/06/08 - 01:18
14
17
فقط سردار بوکان
شهرداری ارومیه ///////////////
1395/06/08 - 00:52
12
2
/////////////// //////// //////////////////// مسعولش منفی مثبت الکی میزاری
1395/06/06 - 21:56
45
29
به امید مؤفقیت تیم فوتبال شهرداری اراک باحسین عبدی پله محبوب اراکیها همچنین برای تیم سردارکرستان باغیرت وپیروزقربانی هم آرزوی مؤفقیت دارم درودبرهمه کردهای باغیرت که خارچشم خیلیا هستن بژی کرد ف ر ت توهم فک کنم ازکردهای عزیز خاطره بدی داری که اونحوری رونظرت ممیزگذاشته شده. ادب چیزی است که همه ندارن
1395/06/06 - 17:02
13
4
فقط پتروکیان شوشتر
1395/06/05 - 15:57
20
5
فقط شاهین بوشهر امسال لیگ یکیم هوووورررااا
1395/06/01 - 15:51
21
2
به امید صعود تمام تیم خوزستانی مخصوصن شهرداری ماهشهر و شاهین ماهشهر به لیگ یک و لیگ برتر
1395/05/31 - 20:15
16
3
به امید موفقیت تیم فوتبال کاسپین
1395/05/31 - 14:22
14
11
به امید پیروزیهای تیم فوتبال زاگرس یاسوج
1395/05/31 - 11:41
18
33
فقط تیم های کردستانی: سردار بوکان وشهرداری ارومیه
1395/05/29 - 12:41
22
6
درود بر تیم بزرگ وبا ریشه نفت وگاز گچساران لیگ یک اماده باش که گچساران داره میاد
1395/05/29 - 02:53
18
7
پتروکیان خوزستان چلسی انگلستان
1395/05/29 - 01:13
22
6
زنده باد نفت و گاز گچساران
به امید صعود به لیگ یک
1395/05/28 - 23:47
17
12
پاس و شهرداری همدان هفته اول روبروی هم!!
هر دو موفق باشید.
1395/05/28 - 18:02
42
3
آرزوی ///////////// شدن ارومیه رو به گور خواهید برد. ارومیه فقط ///////////// است. ارومیه سرور /////////////
1395/05/28 - 18:01
67
12
یاشاسین آذربایجان یاشاسین شهرداری ارومیه تورکلرین یوردونون تیمی. یاشاسین ارئمیه تبریز اردبیل زنجان
1395/05/28 - 13:20
25
41
بژی سردار بوکان
بژی سرداربوکان
بژی سرداربوکان
1395/05/28 - 10:40
26
37
بژی شهرداری ارومیه شهر همیشگی کردستان وسردار سربرز کردستان
1395/05/28 - 08:49
30
13
Yashassin AZARBAYJAN
1395/05/28 - 02:46
20
12
امسال کاسپین وسردارتو یک گروه ان با پذیرایی خوب نشون میدیم احترام هنوز هست
1395/05/28 - 02:33
21
7
امیدواریم مدیران آبی پوشان اردبیل خوب کارکنندتابتوانندازحیصیت فوتبال شهراردبیل دفاع کننده واینشاالله بتوانیم جشن صعوددوباره تیم فوتبال اردبیل رابه لیگ یک جشن بگیریم
1395/05/28 - 02:31
27
18
سردارته
1395/05/28 - 02:31
26
22
فقط سردار
1395/05/27 - 23:21
34
26
به احترام سردار دسته دوها خبردار
هر بژی سردار کردستان
1395/05/27 - 20:58
25
5
ابی پوشان اردبیل به گروه خوبی افتاده ایشالا به دور بعد سعود میکنیم در ضمن با شهرداری بندر عباس تیم محمد ربیعی افتادیم عشقه محمد ربیعی هر جای دنیا باشه
1395/05/27 - 20:52
71
10
یاشاسین شهرداری اورمیه یاشاسین آذربایجان
1395/05/27 - 20:10
37
15
زنده باد هف سمنان انشاالله صعود به لیگ یک
  • لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
  • لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
  • در غیر این صورت، «مدیر سایت» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما: