کانال تلگرام دی اسپورت
کد خبر: 22122  زمان: 23 دي 1394 - 19:15

اختصاصی دی اسپورت؛

برنامه لیگ دسته سوم فوتبال باشگاهای کشور فصل 95 - 94


دی اسپورت: کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال کشور فصل 95-94 را اعلام کرد.


به گزارش "دی اسپورت"، برنامه رقابتهای لیگ دسته سوم مرحله دوم به شرح زیر است:

 

هفته اول
سه شنبه 13 بهمن ماه ساعت 14
استقلال نوین بجنورد 0 - 1 شهرداری ساری
شهرداری رودسر 0 - 1 شهرداری فومن
ایرانداد تهران 2 – 1 امید حسن اباد
شهرداری فیروز آباد 0 - 0 قشقایی شیراز
چهارشنبه 14 بهمن ساعت 14
شهید کریمی جویبار - شهدای بابلسر
( لغو شد )
کیمیا فرایند تهران - چوکای تالش 
( لغو شد )
شهدای ساری - اتکا گلستان ( لغو شد )
افرا درب تبریز 2 - 4 شهرداری همدان
استقلال جنوب تهران 1 - 1 صفاهان اصفهان
استانداری کرمانشاه - شهرداری ورامین
چهارشنبه 14 بهمن ساعت 14:15
پریز درود 1 - 0 برق شیراز
 
شاهین ماهشهر 1 - 1 ملی حفاری اهواز

 نفتون مسجد سلیمان 2 - 2 خلیج فارس خونسرخ
فرید کرج 3  – 2 پرسپولیس برازجان

پنجشنبه 14 بهمن ساعت 14:15

شهرداری اراک 1 - 3 فجر میثاق کرج


 

هفته دوم
سه شنبه 20 بهمن ماه ساعت 14

شهدای بابلسر 1 – 0 شهدای ساری
شهرداری رودسر 0 – 0 کیمیا فرایند
اتکا گلستان - چوکای تالش
( لغو)
کاوه شهرداری ورامین 0 - 1 ایرانداد تهران
امید حسن آباد 1 - 0 استقلال جنوب تهران
صفاهان اصفهان 1 - 0 فجر میثاق کرج
چهارشنبه 21 بهمن ماه ساعت 14
 

شهرداری فومن 4 - 0 استقلال نوین بجنورد

عمران شهرداری ساری 0 - 2 شهید کریمی جویبار
 
شهرداری همدان  - استانداری کرمانشاه (لغو شد )
افرا درب تبریز 2 - 1 شهرداری اراک
 
چهارشنبه 21 بهمن ماه ساعت 14:15
پرسپولیس برازجان 0 - 1 شاهین ماهشهر
شهرداری فیروز آباد 6 - 1 پریز درود
ملی حفاری اهواز 1 - 1 نفتون مسجد سلیمان
قشقایی شیراز 6 - 0 بهمن کرج
خلیج فارس خونسرخ 0 - 1 برق شیراز

  هفته سوم
 دوشنبه 26 بهمن ساعت 14
چوکای تالش 2 - 1 شهدای بابلسر
شهید کریمی جویبار 1 - 1 شهرداری فومن
عمارت گرگان - اتکا گلستان (لغو شد )
استقلال نوین بجنورد 3 - 1 شهرداری رودسر
شهدا ساری 1 - 1 عمران شهرداری ساری
استقلال جنوب تهران 3 - 0 کاوه شهرداری ورامین
فجر میثاق کرج 0 - 0 امید حسن آباد
سه شنبه 27 بهمن ماه ساعت 14
استانداری کرمانشاه- افرا درب تبریز (لغو شد)
شهرداری اراک 1 - صفاهان اصفهان 0 
ایرانداد تهران 1 - شهرداری همدان 1 

سه شنبه 27 بهمن ماه ساعت 14:15
نفتون مسجد سلیمان 1 - پرسپولیس برازجان 0 
پریز درود 2 - خلیج فارس خونسرخ 0 
بهمن کرج 0 - شهرداری فیروز آباد 0 
برق شیراز1 - ملی حفاری اهواز 1 
شاهین ماهشهر 0 - قشقایی شیراز 0 
 

 


هفته چهارم

 

دوشنبه 3/12/1394-هفته چهارم

استقلال نوین بجنورد- آرش ری
عمران شهرداری ساری 0 - 0 چوکای تالش
شهرداری رودسر 0 - 3 شهید کریمی جویبار
شهرداری فومن 2 - 0 شهداء ساری

شهدای بابلسر استراحت دارد

 

دوشنبه 3/12/1394-هفته چهارم

امید حسن آباد 0 - 0 صفاهان اصفهان
افرادرب تبریز 2 - 1 ایرانداد تهران
شهرداری همدان 2 - 2 استقلال جنوب تهران
کاوه شهرداری ورامین 2 - 0 فجر میثاق کرج

 

دوشنبه 3/12/1394-هفته چهارم

شهرداری فیروز آباد 1 - 1 شاهین ماهشهر
فرید کرج 3 - 2 پَریز درود
پرسپولیس برازجان 1 - 1 برق شیراز
قشقایی شیراز 4 - 0 نفتون مسجد سلیمان

سه شنبه 4/12/1394-هفته چهارم

ملی حفاری اهواز 3 - 1 خلیج فارس خونسرخ

 


هفته پنجم

 

یکشنبه 9/12/1394-هفته پنجم 
آرش ری 4 - 2 شهدای بابلسر
چوکای تالش 1 - 0 شهرداری فومن
شهداء ساری 2 - 0 شهرداری رودسر
شهید کریمی جویبار 1 - 0 استقلال نوین بجنورد

یکشنبه 9/12/1394-هفته پنجم

فجر میثاق کرج 2 - 1 شهرداری همدان
استقلال جنوب تهران 1 - 0 افرادرب تبریز
صفاهان اصفهان - کاوه شهرداری ورامین (معوقه شد )
شهرداری اراک 2 - 1 امید حسن آباد

یکشنبه 9/12/1394-هفته پنجم

برق شیراز 1 - 1 قشقایی شیراز
خلیج فارس خونسرخ 1 - 1 پرسپولیس برازجان
شاهین ماهشهر 2 - 0 فرید کرج
نفتون مسجد سلیمان 1 - 2 شهرداری فیروز آباد

دوشنبه 10/12/1394
پَریز درود- ملی حفاری اهواز -ساعت14:15 تختی درود لرستان 

هفته ششم

شنبه 15/12/1394 - هفته ششم
استقلال نوین بجنورد 2 - 0 شهدای ساری 
شهرداری رودسر 0 - 1 چوکای تالش
شهید کریمی جویبار  3 - 1 آرش ری
عمران شهرداری ساری 0 - 1 شهدای بابلسر

 

یکشنبه 16/12/1394  هفته ششم
ایرانداد تهران 0 - 0 شهرداری اراک
شهرداری همدان 2 - 0 صفاهان اصفهان
کاوه شهرداری ورامین 1 - 1 امید حسن آباد
افرادرب تبریز 2 - 3 فجر میثاق کرج

شنبه 15/12/1394 - هفته ششم

شهرداری فیروز آباد 1 -1 برق شیراز
فرید کرج 0 - 0 نفتون مسجد سلیمان

یکشنبه 16/12/1394

شاهین ماهشهر 1 - 0 پَریز درود
قشقایی شیراز 1 - 0 خلیج فارس خونسرخ
پرسپولیس برازجان 0 - 0 ملی حفاری اهواز

 


هفته هفتم:

جمعه  21/12/1394

 

چوکای تالش 2- 0 استقلال نوین بجنورد

آرش ری 2- 0 عمران شهرداری ساری

شهدای بابلسر 0- 1 شهرداری فومن

شهدای ساری 0- 1شهید کریمی جویبار

شهرداری اراک3-1 کاوه شهرداری ورامین

صفاهان اصفهان0-0 افرادرب تبریز

برق شیراز- فرید کرج(نیمه تمام ماند)

نفتون مسجد سلیمان0- 0شاهین ماهشهر

پَریز درود0-1 پرسپولیس برازجان

دوشنبه    24/12/1394

استقلال جنوب تهران 3 - 1 ایرانداد تهران

امید حسن آباد 1 - 1 شهرداری همدان

خلیج فارس خونسرخ 4 - 2 شهرداری فیروز آباد

ملی حفاری اهواز 3 - 0 قشقایی شیراز

چهارشنبه  26/12/1394

معوقه هفته اول- شهید کریمی جویبار 1 - 0 شهدای بابلسر

معوقه هفته اول - آرش ری 1 - 4 چوکای تالش

معوقه  هفته پنجم- صفاهان اصفهان 1 - 0 کاوه شهرداری ورامین

پنجشنبه   27/12/1394

معوقه هفته اول - پَریز درود 1 - 0 برق شیراز

معوقه هفته اول - فرید کرج 3  – 2 پرسپولیس برازجان


 

 

هفته هشتم:

دوشنبه    9/1/1395

شهید کریمی جویبار 1 - 2 چوکا تالش

شهرداری رودسر 1- 0شهدای بابلسر

شهرداری فومن 2 - 0 شهرداری ساری

شهدای ساری 2 - 1 آرش ری

 

استقلال جنوب تهران 1 - 1 شهرداری اراک

ایرانداد تهران 4 - 0 فجر میثاق

افرا درب تبریز 1 - 3 امید حسن آباد

سه شنبه 95/01/10ساعت 15:30

شهرداری همدان - کاوه پارسا ورامین

شهرداری فیروز آباد 2 - 0 ملی حفاری اهواز

شاهین ماهشهر 3 - 0 برق شیراز(عدم حضور برق شیراز)

سه شنبه 95/01/10

فرید کرج 3 - 2 خلیج فارس خونسرخ

نفتون مسجد سلیمان 3 - 0 پریز درود

قشقایی شیراز 2 - 0 پرسپولیس برازجان


هفته نهم:

دوشنبه   16/1/1395

عمران شهرداری ساری 0 - 1 شهرداری رودسر

آرش ری 1 - 3 شهرداری فومن

شهدای بابلسر 2 - 4 استقلال نوین بجنورد

چوکای تالش 1 - 0 شهدای ساری

کاوه شهرداری ورامین 1 - 1 افرادرب تبریز

صفاهان اصفهان 0 - 3 ایرانداد تهران

برق شیراز 1 - 0 نفتون مسجد سلیمان

خلیج فارس خونسرخ 0 - 0 شاهین ماهشهر

ملی حفاری اهواز 5 - 1 فرید کرج

پرسپولیس برازجان 1 - 1 شهرداری فیروز آباد

 

سه شنبه 17/1/95

فجر میثاق کرج- استقلال جنوب تهران

-شهرداری اراک - شهرداری همدان

پَریز درود - قشقایی شیراز


 

 

هفته دهم :

سه شنبه 31 فروردین 95

شهدای بابلسر 2 - 1 شهید کریمی جویبار

عمران شهرداری ساری 2 - 1 استقلال نوین بجنورد

چوکای تالش 3 - 2 آرش ری

شهرداری فومن 1 - 0 شهرداری رودسر

شهرداری همدان 4 - 0 افرادرب تبریز

 صفاهان اصفهان 0 - 2 استقلال جنوب تهران

امید حسن آباد 1 - 1 ایرانداد تهران

فجر میثاق کرج 0 – 1 شهرداری اراک

ملی حفاری اهواز 2 - 0 شاهین ماهشهر

خلیج فارس خونسرخ 2 - 1 نفتون مسجد سلیمان

قشقایی شیراز 2 - 1 شهرداری فیروز آباد

پرسپولیس برازجان 3 - 0 فرید کرج

چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

برق شیراز 2 - 0 پَریز درود

 


 

هفته یازدهم:

دوشنبه 6/2/1395

استقلال نوین بجنورد 1 - 0 شهرداری فومن

شهدای ساری 3 - 3 شهدای بابلسر-ساعت

شهید کریمی جویبار 0 - 1 عمران شهرداری ساری

آرش ری 0 - 1 شهرداری رودسر

ایرانداد تهران 1 - 1 کاوه شهرداری ورامین

استقلال جنوب تهران 1 - 2 امید حسن آباد

فجر میثاق کرج 1 - 1 صفاهان اصفهان

شهرداری اراک 1 – 1 افرادرب تبریز

شاهین ماهشهر 1 - 1 پرسپولیس برازجان

سه شنبه 7/2/1395  

نفتون مسجد سلیمان 3 - 1 ملی حفاری اهواز

فرید کرج 0 - 5 قشقایی شیراز

پَریز درود 1 - 3 شهرداری فیروز آباد

برق شیراز 3 - 0 خلیج فارس خونسرخ

 

*هفته دوازدهم : شنبه 11اردیبهشت 95
شهدای بابلسر 1 - 1 چوکای تالش
شهرداری فومن 1 - 1 شهید کریمی جویبار
شهرداری رودسر 3 – 1 استقلال نوین بجنورد
عمران شهرداری ساری 2 – 1 شهدای ساری
امیدحسن آباد 0 – 2 فجرمیثاق کرج
صفاهان اصفهان 1 – 1 شهرداری اراک
یکشنبه 12 اردیبهشت 95
کاوه شهرداری ورامین 1 – 2 استقلال جنوب تهران
شهرداری همدان 2 – 0 ایرانداد تهران
پرسپولیس برازجان 2 – 1 نفتون مسجد سلیمان
شهرداری فیروز آباد 1 – 0 فرید کرج

 خلیج فارس خونسرخ 3 – 0 پریز درود - عدم حضور پریز
ملی حفاری اهواز 1 – 1 برق شیراز 
 
دوشنبه 13 اردیبهشت 95
قشقایی شیراز 1 – 0 شاهین ماهشهر
 

*هفته سیزدهم : جمعه 17 اردیبهشت 95
آرش ری 2 – 2 استقلال نوین بجنورد
چوکای تالش 2 – 2 عمران شهرداری ساری
شهید کریمی جویبار 1 -  0 شهرداری رودسر
شهدای ساری 0 – 1 شهرداری فومن
صفاهان اصفهان 2 – 2 امید حسن آباد
استقلال جنوب تهران 0 – 1 شهرداری همدان
فجر میثاق کرج 1 – 2 کاوه شهردار ورامین 

شنبه 18 اردیبهشت 95
ایرانداد تهران – افرادرب تبریز- ساعت 16:45 – ورزشگاه هویزه تهران

خلیج فارس خونسرخ 2 – 2 ملی حفاری اهواز  (نیمه تمام)
شاهین ماهشهر 3 – 2 شهرداری فیروزآباد
 
پریز درود 1 – 0 فرید کرج
برق شیراز 2 – 1 پرسپولیس برازجان
 
نفتون مسجد سلیمان 2 - 1 قشقایی شیراز

*هفته چهاردهم : چهارشنبه 22 اردیبهشت 95
شهرداري فومن 2 - 1 چوکاي تالش
شهرداري رودسر  6 – 0 شهداي ساري
شهداي بابلسر 2 – 0 آرش ری
استقلال نوين بجنورد 0 - 0 شهيد کريمي جويبار
شهرداري همدان 3 - 0 فجر ميثاق کرج
کاوه شهرداری ورامين 1 - 1 صفاهان اصفهان
امید حسن آباد 0 – 1 شهرداری اراک
پنجشنبه 23 اردیبهشت 95
افرا درب تبريز 1 - 2 استقلال جنوب تهران
پرسپوليس برازجان 2 - 1 خليج فارس خونسرخ
ملي حفاري اهواز 1 - 0 پريز درود        
فريد کرج 1 - 3 شاهين ماهشهر
شهرداري فيرزآباد 3 - 0 نفتون مسجدسليمان           
قشقايي شيراز 2 - 2 برق شيراز 

* هفته پانزدهم : سه شنبه 28 اردیبهشت 95
شهداي ساري 1 - 0 استقلال نوين بجنورد
چوکاي تالش 2 - 1 شهرداري رودسر
آرش ری 2 – 2 شهید کریمی جویبار
شهداي بابلسر 3 - 1 عمران شهرداري ساري
شهرداري اراک 5 - 2 ايران داد تهران           
اميد حسن آباد 1 - 1 کاوه پارسا ورامين   
فجر ميثاق کرج 4 - 0 افرا درب تبريز
صفاهان اصفهان 0 - 0 شهرداري همدان     

چهارشنبه 29 اردیبهشت 95                 

برق شیراز 1  - 0 شهرداری فیروزاباد
خلیج فارس خونسرخ 2 - 2 قشقایی شیراز
نفتون مسجدسلیمان 8 -  0 فرید کرج
ملی حفاری اهواز 3  - 1 پرسپولیس برازجان
پریز رورود 0 - 3 شاهین ماهشهر 


هفته شانزدهم
دوشنبه 3 خرداد 95

استقلال نوین بجنورد 2 – 0 چوکای تالش
عمران شهرداری ساری 4 – 2 آرش ری
شهرداری فومن 2 - 1 شهدای بابلسر
شهید کریمی جویبار 2 – 0 شهدای ساری
کاوه شهرداری ورامین 2 - 1 شهرداری اراک
ایرانداد تهران 2 – 1 استقلال جنوب تهران
شهرداری همدان 3 – 1 امید حسن آباد
افرا درب تبریز 3 – 3 صفاهان اصفهان

 
سه شنبه4 خرداد 95

شهرداری فیروز آباد 4 – 3 خیلج فارس خونسرخ 
قشقایی شیراز 2 – 0 ملی حفاری اهواز 
فرید کرج 2 - 5 برق شیراز   
پرسپولیس برازجان 1 – 1 پریز درود  
شاهین ماهشهر 5 - 0 نفتون مسجد سلیمان

 

هفته هفدهم 
یکشنبه 9 خرداد 95

شهدای بابلسر 4 - 3 شهرداری رودسر
عمران شهرداری ساری 2 - 1 شهرداری فومن
چوکای تالش 1 - 2 شهید کریمی جویبار
آرش ری 1 - 4 شهدای ساری
امید حسن آباد 2 – 1  افرا درب تبریز
فجر میثاق کرج 1 – 1 ایرانداد تهران
شهرداری اراک 3 – 0 استقلال جنوب تهران
کاوه شهرداری ورامین 1 – 1 شهرداری همدان

دوشنبه 10 خرداد95

پریز درود 3 – 1 نفتون مسجد سلیمان
پرسپولیس برازجان 0 – 0 قشقایی شیراز
خلیج فارس خونسرخ 3 – 0 فرید کرج – عدم حضور فرید
ملی حفاری اهواز 3 – 2 شهرداری فیروزآباد  
برق شیراز 1 – 2 شاهین ماهشهر


هفته هجدهم
یکشنبه 16 خرداد 95

شهرداری رودسر 3 – 1 عمران شهرداری ساری
شهرداری فومن 3 – 0 آرش ری
استقلال نوین بجنورد 2 – 1 شهدای بابلسر 
شهدای ساری 2 – 0 چوکای تالش  
استقلال جنوب تهران 2 – 0 فجر میثاق کرج
افرا درب تبریز 3 – 2 کاوه شهرداری ورامین
ایرانداد تهران 3 – 0 صفاهان اصفهان
شهرداری همدان 0 – 2 شهرداری اراک
قشقایی شیراز 1 – 0 پریز درود 
نفتون مسجد سلیمان 1 – 0 برق شیراز 
شاهین ماهشهر 3 – 0 خلیج فارس خونسرخ – (  عدم حضور خونسرخ )
فرید کرج 3 - 0 ملی حفاری اهواز
شهرداری فیروزآباد 3 – 0 پرسپولیس برازجان – (  عدم حضور پرسپولیس)

 


 

*شهدای بابلسر جایگزین تیم پرسپولیس شمال شد
*پریز درود جایگزین تیم گهر شد
* پرسپولیس برازجان جایگزین فرهنگ رامهرمز شد


نظرات کاربران
1395/03/18 - 22:13
1
1
با تشکر از همه عوامل که چه از قبل و حال در این تیم بودند و زحمت کشیدن تشکر میکنیم و امیدوارم فومن به جایگاه اصلی خود که لیاقت حضور در لیگ دسته اول ایران را دارد برسد البته با کمک فوتبال دوستان و کمک های مسولین شهر و استان گیلان.و در اخر باید از مربیان علی فلاح و مهیار زادبر و ولی قاسمی و خلیل سندی تشکر کردو همچنان از بازیکنان خوب و با تجربه فومنی آقایان حسن اشجاری و نیما پاکدل.اصغر نیکجو.سیروس صادقیان.سعید دلاور .جبار دادفر.حسین معبی.برادران براری.مجتبی قربانی .گلرهای تیم اقا ساسان و مرتضی.و .......و خیلی از افراد سال های گذشته که در این تیم زحمت کشیدن که تیم در این جایگاه موفق باشن زنده باد فومن و تبریک به فومنی های علاقمند و دوست داشتی به امید موفقیت های بهتر
1395/03/15 - 15:40
3
1
چرا بازی بعدی قشقایی تو کرمانشاه است؟
1395/03/15 - 10:24
6
3
قشقایی متاسفم برا تماشاگرانتون ک میرین شهرهای دیگه و ب شهرشون توهین میکنن .بردن ب چ قیمتی
1395/03/15 - 09:11
5
3
قشقایے قهرمان میشه * خدا میدونه حقشه
به امید لطف یزدان و بچه ها * قشقایے قهرمان میشه قشقایے قهرمان میشه
1395/03/13 - 00:43
2
3
به امید صعود تیم شهرم وبه عشق حسین عبدی پله
1395/03/13 - 00:42
2
1
عشق است اراکو شهرداریه اراک
1395/03/11 - 21:56
4
3
رشادتها و دلاوریهای قشقایی ها در مبارزه با استعمار روباه پیر بر هیچکس پوشیده نیست. اینجا میدان رقابت ورزشیه بقیه تیمهای شیرازی هم تلاش کنن و به مراحل بالاتر صعود کنن.کسی حسادت نمیکنه.شیراز و کازرون و مرودشت و فیروزآباد و . . . چه فرقی میکنه .مهم استان فارسه که سربلند باشه.همین کارها رو کردید که برق به این روز افتاد.فجر و کارا و برق نوین و برق و شاهد فیروزآباد و قشقایی نمایندگان استان فارس هستند .به امید سربلندی هم استانیهای عزیز .
1395/03/10 - 19:53
2
4
واقعا چرا رای بازی ملی حفاری و خلیج فارس بعد یکماه هنوز اعلام نشده؟دلیل اینهمه تاخیر چیه؟
1395/03/10 - 09:30
5
1
سلام - شیرازی هستم ولی بدلیل اینکه بسیاری از کارمندان بازیکنان مربیان هتلها فروشگاهها همچنین خودم از باشگاه فرهنگی ورزشی برق شیراز طلبکار میباشند بر خلاف میل باطنی برای این تیم آرزوی موفقیت ندارم
1395/03/10 - 00:11
7
7
۱۸ ساعت تا صعود به لیگ دسته دوم - ساغ اول قشقایے(زنده باد قشقایے)
1395/03/10 - 00:08
7
4
انشاالله قشقایے شیراز ساعت ۱۹ در برازجان با شڪست پرسپولیس این شهر صعود به لیگ دسته دوم ڪشور را جشن خواهد گرفت.
1395/03/09 - 12:26
3
8
به امید موفقیت همه تیمها
هر تیمی بیشتر زحمت میکشه پیروز تره
من شیرازیم و طرفداره نخستین باشگاه فوتبال کشور
تیم برق
1395/03/08 - 09:17
3
1
به نظر من در لیگ دسته سوم فقط بازیکنان زیر 23 سال شرکت داده بشن تا تیمهای بازیکن ساز هم درآمدی از این راه داشته باشن هم بازیکنها در یک تیم حرفهای پرورش داده بشن و در لیگ دسته دوم فقط 11 بازیکن بزرگسال در تیمها حضور داشته باشن
1395/03/07 - 22:36
7
9
من قشقایی نیستم ولی چه خوب میشه این تیم بعد ها به لیگ برتر صعود کنه، قشقایی تاریخش درخشانه.
1395/03/07 - 14:06
11
7
قابل توجه همه.ما شیرازی ها فقط یه تیم داریم اونم برق شیرازه. قشقایی دیگه کیه؟؟؟؟ اصلا چرا اسم شیراز رو گذاشتن رو قشقایی؟؟؟؟ ما شیرازی های اصیل فقط برق رو میشناسیم و اون قشقایی هم مربوط به قوم خودشه.. ادمین نامردی اگه نچاپی
1395/03/05 - 19:31
7
9
عشق است قشقایی. شهرداری فیروزاباد و برق شیراز
1395/03/05 - 15:39
3
9
فقط قشقایی
1395/03/05 - 13:26
2
3
آقای مدیر سایت سلام چرا بازیهای لیگ سه از تلیویزیون پخش نمیشود ازشبکه های سیما لطفا جواب را به صورت خبری بنویسید
1395/03/04 - 23:37
3
9
فقط قشقایی
1395/03/02 - 20:42
5
8
تیم فقط قشقایی زنده باد .فقط اگه اقای نجف پور و دوران تلاش کنن تعداد بازیکنان با اصالت قشقایی رو بیشتر کنن.الانم فک کنم دوتا هستن ولی کمه!!زنده باد قشقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایی
1395/02/30 - 15:14
2
6
گهردروووووووود لرستان دوستدارم .سعود ..سقوط .اول و آخر هم مهم نیست .پهلونی ب اول شدن نیست ب مرام و معرفته و از خودگدشتگیه ..ب ادب و انسانیت و ب مهمون نوازیه.که شما دارید خداروشکر
1395/02/30 - 11:34
3
9
تیم قشقایی فقط اسمش قشقاییه. بازیکن قشقایی نداره. ولی تیم فقط شهرداری فیروزآباد با کادر و چند تا بازیکن قشقایی. تا آخر لیگ حمایتش میکنیم
1395/02/29 - 22:47
2
7
به امید صعود شهرداری فیروزآباد و سرمربی با دانش و فهیمش
1395/02/29 - 19:52
2
3
لطفا متن منو بزارید
1395/02/29 - 19:46
6
6
نه اینتر نه میلان فقط چوکای گیلان
1395/02/27 - 09:32
6
12
ساغل منیم عزز تیمیم.....
گرگ منیم تیمیم برد اده
بارساینان ازینی یورد اده

الییم قشقایی
1395/02/24 - 09:00
4
20
ساغ اول الم دیز لرینی قیر .یاشاسین قشقایی
1395/02/24 - 08:56
4
16
تاری کمک اده قشقایی گلیر آخاری .ساغ اول ساغ اول الم دیز لرینی قیر
1395/02/23 - 18:44
10
15
شهرداری فیروزاباد .برق رو میبره تو خود شیراز
1395/02/20 - 12:32
5
15
من سال پیش دوران راهنمایی بخاطر بازیهای چوکای تالش مردود می شدم.لیگ جام آزاده گان.یادش بخیر
1395/02/19 - 13:45
7
19
چوکا محبوب گیلان زمین تالش قلعه عقابها
1395/02/19 - 12:17
10
1
سرور همه تیم ها پریز دورود
1395/02/18 - 10:57
6
14
اول برق سه فاز شیراز بعدم قشقایی,قشقایی کادر و مربی گریشم بچه ی شهره دنیا و برق شیراز
1395/02/17 - 10:29
7
0
یادت نره ک پیروزی برازجون سرورته
1395/02/16 - 01:11
2
14
تالش قلعه عقابها تیمی که پرسپولیس تهران واستقلال تهران به زانو دراورد
1395/02/16 - 01:10
4
13
زنده باد قلعه عقابها
1395/02/14 - 17:26
5
3
سلام
ادمين محترم سايت
اسم شهر تيم نماينده لرستان دورود است نه درود
دورود يعني شهري كه بين 2 رود قرار دارد و درود يعني سلام كه نام ديگري است
لطفا از كلمه صحيح يعني "دورود" براي تيم پريز دورود استفاه كنيد و به ساير همكاران خود نيز اطلاع دهيد كه صحيح اين واژه را بنويسند تا در موتورهاي جستجو توسط علاقه‌مندان فوتبال اين شهر بهتر صفحات شما پيدا شود
با سپاس
1395/02/12 - 21:02
2
12
قشقايي كه صعودش قطعيه
بهتره از تيم خوب قشقايي بخواهيم به تيمهاي هم استانيش رحم كنه بزاره يكيشون همراهش بيان بالا
1395/02/12 - 21:00
5
12
قشقايي قهرمان ميشه
خداميدونه كه حقشه
به اطف يزدان و بچه ها
قشقايي قهرمان ميشه

در مورد فيروزآباد هم هنوز بادمون نرفته خيانت به سرداران ايل قشقايي در اين شهر را

بنابراين قشقايي باغيرت فقط طرفدار تيم قشقايي هست نه هيچ تيم ديگري
1395/02/12 - 20:51
2
8
تبریک برد دوباره شهرداری فیروزاباد مقابل فرید کرج
1395/02/12 - 11:07
4
12
یل یاتار طوفان یاتار یاتماز قشقایی بایداقو
1395/02/12 - 11:05
4
12
فقط قشقایی ساغل ان شاالله به لیگ دو صعود میکنه حتما
1395/02/12 - 09:17
4
18
به امید صعود هر سه تیم خوب استان فارس
1395/02/09 - 11:35
3
11
عشق شاهد شهرداری فیروز اباد . .با تماشاگران با غیرتش با اتحاد ترک و فارسش همه با هم متحد تا قهرمانی تیم یک دست با مربی شایسته و با دانش و بازیکنان بومی و غیر بومی با غیرتش دوستون داریم حمایت میکنیم تا آخرش
1395/02/08 - 12:11
1
10
دنیا و شهرداری فیروزآباد با سرمربی فهیمش
1395/02/07 - 00:35
1
17
به امید صعود تیم برق شیراز ازلیگ سه به مراحل بالاتر اینجانب ازطرف خودم وتمام هواداران برق شیرازدرگذشته مهرداداولادی رابه خانوادهآن عزیز تسلیت می گوییمکانون هواداران برق شیراز
1395/02/06 - 20:10
2
3
وحید عنایتی چه کرد برای شهرداری ساری افرین
1395/02/04 - 16:54
2
1
فرهنگ کی میاد
1395/02/04 - 11:02
1
2
من بازیکن پارسال استانداریم.کاش کمی بودجه بود تا 6بازی اخرهم مثل بازیهای قبل میرفتیم توزمین ... حیف حیف
1395/02/04 - 11:00
3
0
شانس اوردین استانداری کرمانشاه شرکت نکرد وگرنه مثل پارسال همه له میکرد
1395/02/01 - 18:53
0
11
در گذشت مهرداد اولادی بازیکن سابق تیم ملی ایران و پرسپولیس و استقلال را به هموطنان عزیز و مردم خونگرم قایمشهر و باشگاه ملوان بندر انزلی تسلیت میگوییم.
جمعی از هواداران باشگاه فرهنگی ورزشی شاهد شهرداری فیروزآباد فارس.
1395/02/01 - 18:49
2
16
آقایان مسیول برق شیراز یا از بازیها بکشید کنار یا مثل مرد بازی کنید.این چه کاریه برای بازیها حاضر نمیشید و بازی را به راحتی سه بر صفر به سود حریفان میکنند.پارسال شاهد شهرداری فیروزآباد از همین کارهای شما ضربه خورد.تیمی که رفت و برگشت شش گل از شاهد خورد با کار شما بالاتر شاهد قرار گرفت.با این همه وضعیت بد مالی و در شرایط بد جوی بازیکنان و کادر غیور شاهد همه بازیها را حاضر شده و جوانمردانه بازی را انجام میدهند .انشاالله شاهد شهرداری فیروزآباد صعود میکنه.
1395/01/31 - 22:33
8
10
قشقایی با داوری برد .من خودم بازیو از نزدیک دیدم حق شهرداری فیروزاباد خوردن. . .
1395/01/31 - 06:38
3
8
به امید قهرمانی تیم شایسته و با اخلاق شهرداری فیروزاباد
1395/01/30 - 14:11
1
16
به امید صعود تیمهای شیرازی قشقایی و برق و همچنین شهرداری فیروزآباد
....
بچه ها کسی میدونه از این مرحله چند تیم میرن بالا؟؟ نحوه صعود به لیگ 2 به چه صورته؟
تیم فقط شهرداری فیروزآباد
ایشاله امسال بچه های با غیرتش اول میشن
1395/01/23 - 15:06
3
12
تیم فقط چوکا با گلزنی شروین بزرگ تیمی که کریمی جویبار تو جویبار شکست داد زنده باد چوکا قلعه عقاب ها
1395/01/19 - 16:05
4
3
شهرم هوسم به امید صعود تیم شهر داری رودسر
1395/01/17 - 19:53
6
14
عشق قشقایی مث قومش سروره
1395/01/16 - 19:57
3
16
دنیا برق شیراز
1395/01/15 - 11:44
5
1
سلام.
به امید صعود تیم پرسپولیس برازجان
دشتستان بزرگ
1395/01/12 - 18:01
4
3
به امید اینکه حداقل پریز درود درمرحله دوم بمونه
1395/01/10 - 02:32
3
13
تیم فقط چوکا ی تالش قلعه عقابهاروعشق است
انشاالله به امید خداچوکا به دسته دوصعود میکنه
1394/12/28 - 23:06
2
14
شاهد شهرداری فیروزاباد عالیه
1394/12/27 - 02:16
5
5
باسلام دین فقط دین محمد(ع) فوتبال هم فقط فوتبال همدان به لطف مدیران کار بلد به خدا امسال پاس میبریم لیگ دو دیگه چیزی نمانده نابودی کامل قهرمان آسیاتیم نگون بخت الوند هم که کلآ نابودش کردن شهرداری هم مسیر گم کرده اشتباهی دوتا برد آورده مدیران فوتبال این شهر با زحمت آماده میگنند برای لیگ چهار که کامل نابود بشه خدا عاقبت جوانها بخیر کنه بلاخره لیگ پنج که هست%


1394/12/26 - 14:20
8
3
فقط تیم پرسپولیس برازجان ( دشتستان بزرگ )
1394/12/25 - 13:44
22
11
اخی قشقایی 3تایی شد
نفتون مسجدسلیمان قدیمی ترین تیم فوتبال ایران...
با آرزوی موفقیت برای بچه هایی که با عشق و غیرت برای این تیم فداکاری کرده اند و تا اینجای راه آمده اند.
1394/12/21 - 23:20
5
1
فقققققط تیم شهرداری اراک قهرمان سرورهمتون. خخخخخخخ پریزدرود خیلی اسم .......................موجبات...................... لیگ سه هستش خخخخخ
1394/12/21 - 05:11
6
1
شهد کریمی جویبار
1394/12/21 - 05:10
6
2
تیم فقط شهید کریمی جویبار
1394/12/19 - 18:14
3
3
با ارزوی موفقیت برای بچه های فومن که پرچم بالاست انشالله با کمک با تجربه های تیم به لیگ دو صعودکنید عشق است فومن و هر چه فومنی
1394/12/16 - 16:07
1
3
با تشکر از مدیریت سایت لطفاً اگه میشه نتایج بازیها رو زوتر بزنید
1394/12/10 - 21:25
1
5
درود بر سربازان طلایی پوش دیار اردشیر.از تمامی بازیکنان و کادر فنی تیم شاهد شهرداری فیروزآباد کمال تشکر را دارم که با این بضاعت مالی در مقابل تیمهای متمول سزبلند بیرون میان.وعده مجدد ما روز شنبه آینده ورزشگاه پیر تختی فیروزآباد فارس.ساعت 14 در مصاف با تیم برق شیراز.
1394/12/09 - 15:03
1
21
فقط برق 3فاز شیراز.....،قشقایی شیراز و شهرداری فیروزآباد و فجر سپاسی مقدس و کارا شیراز و برق نوین شیراز و ....
1394/12/07 - 19:51
7
14
الیم قشقایی
1394/12/06 - 10:05
4
1
شاهین ماهشهر پرواز میکند در آسمان لیگ سه★لیگ دو آماده باش شاهین ما داره میرسه


فقط شااااااااااهین ماهشهررررررررررر
1394/12/04 - 18:59
6
13
به امید صعود قدرتمندانه قشقایی شیراز
1394/11/28 - 21:29
4
18
به امید صعود فرزندان قشقایی.شاهد شهرداری فیروزآباد و قشقایی شیراز
1394/11/28 - 13:45
4
1
پریزکوه دورود 100درصد به لیگ دو میرود.. بازی اولش بخاطر اینکه از تیم جوانان استفاده کرد و داوری تثایر گذار بود
1394/11/27 - 16:48
2
1
تیم فوتبال شهرداری اراک بانتیجه یک برصفرمقابل صفاهان اصفهان پیروزشد
1394/11/24 - 18:25
4
1
تولد دوباره تیم شهرداری ساری با کادری جوان و با انگیزه
به امید صعود تیم فوتبال عمران شهرداری ساری به لیگ دو فوتبال کشور
1394/11/24 - 12:49
1
6
به امید صعود تیم شهرداری فومن به لیگ دو با مربیگری حسن اشجاری.عشق است استتقلال عشقق است شهرداری فومن
1394/11/23 - 18:32
4
0
آقا این امید حسن آباد مال کدوم استانه؟ حسن آباد کجاست؟
1394/11/22 - 14:01
5
0
آقای مدیرسایت چرا مطلب منو نمیزنی
1394/11/22 - 00:47
7
2
پرسپولیس برازجان تو لیگ 3 نیست.پیروزی تو لیگ 3 کشور است لطفا تصحیح گردد
1394/11/22 - 00:12
7
10
تیم فقط شاهد فیروز آباد
1394/11/21 - 22:46
6
9
نه آبی نه قرمز دنیا برق شیراز
1394/11/21 - 20:20
4
10
سلام برد 6بر 1تیم شهرداری فیروزآباد برابر پریز درودرو به همه فوتبالی های فیروزآباد تبریک میگم فقط شهرداری
1394/11/21 - 18:46
2
3
فقط کیمیا فرایند فقط میلاد عابدینی
1394/11/21 - 15:53
2
2
خوش بحال تيم شهداى بابلسر كه امين حقده اوجوبه فوتبال گيلان را جذب كردن خيلى خيلى عالى هست فوتبالش
1394/11/21 - 14:02
7
0
تیمی که از برازجان شرکت کرده تو لیگ 3 کشور اسمش پیروزی برازجان هست نه پرسپولیس برازجان لطفا اصلاح گردد.با تشکر از مدیریت سایت
1394/11/20 - 20:19
3
1
فقط شاهین ماهشهر به امید خدا میره لیگ2
1394/11/20 - 11:05
5
12
تیم فقط چوکای تالش قلعه ی عقابها
1394/11/14 - 21:33
5
5
واقعا از دروازه بان تیم شاهد شهرداری فیروزآباد خوشم اومد.از مسیولین این تیم خواهش دارم لااقل برای دور برگشت بازیها چند بازیکن خوب جذب کنند.مثل محسن جعفری که در بازی با قشقایی واقعا جای خالیش احساس شد و حملات تیم حریف اکثرا از جناح چپ بود.
1394/11/14 - 21:29
11
5
من خودم قشقایی هستم و به قشقایی بودنم افتخار میکنم و برای تشویق این تیم در ورزشگاه تختی فیروزآباد حاضر شدم ولی وقتی مشاهده کردم هیچ یک از بازیکنان این تیم قشقایی نیستند واقعا متاسف شدم.از مدیر عامل این تیم یک سوال داشتم: آیا واقعا تو استان فارس حداقل چند بازیکن قشقایی پیدا نمیشد؟اطلاع داشته باشید چندین بازیکن قشقایی از لیگ برتر گرفته تا لیگ دسته سه بازی میکنند.همین تیم شاهد شهرداری فیروزآباد سه یا چهار بازیکن ثابت قشقایی داره.مطمین باشید اگه بازیکنان شما واقعا قشقایی بودند برای این تیم جان میدادند و از زمین پیروز بیرون می آمدند.واقعا از طرز تفکر شما متاسفم.فقط شاهد شهرداری فیروزآباد و بازیکنان غیرتمندش.مصطفی جعفری.محمد زارع.حسین چگینی.امیر مسعودی.ایمان عبدالهی.و .......
1394/11/13 - 17:45
4
8
سلام شهرداری فیروزآبادامسال به لیگ دسته دو صعود میکندبا حمایت ما فیروزآبادی ها با تشکر
1394/10/26 - 17:22
4
2
نتابج هفته دهم چی شد...
1394/10/25 - 15:07
7
6
شهرداری مهاباد تیم سوم شد ولی خوشبختانه توانست سهمیه لیگ سه را بگیرد.مهاباد تیم عالی است و سرمربی خیلی سنندجی که مربی تیم ملی جوانان بوده مهاباد امکانات نداره وگرنه تیم اول جدول ااااااااافففففففسسسسوووووسسس
1394/10/24 - 14:13
6
2
تیم فقط تهران مبدل اونم با مربیگیری نیما نکیسا
1394/10/24 - 02:54
11
4
میخواستم بگم من تموم نظرات دوستان ازشهرهای مختلف خوندم شایدتنهاتیمی که اسمش نبوده تیم عالی ویکدست صفاهان اصفهان بوده مطمین باشدصعودمیکنه به امیدخدا
1394/10/17 - 17:39
8
7
فقط کردستان ایستک مریوان ابیدر سنندج شهرداری مهاباد
1394/10/14 - 13:11
11
3
به امید موفقیت برای نماینده خوب کردستان ایستک مریوان در لیگ دسته سه و صعود به لیگ دسته دو
1394/10/11 - 18:00
2
5
سلام.روی داوران لیگ 3نطارت کم است.
1394/10/06 - 17:43
5
3
باشگاه فوتبال پرواز زنجان در میان ترک های زنجان با نام ..........................نیز شناخته می شود و این نام در میان کل استان زنجان نیز در حال گسترش است.
1394/10/06 - 17:37
7
1
مشخصات کامل باشگاه فوتبال پرواز زنجان
نام کامل:باشگاه فوتبال پرواز استان زنجان
لقب:...............
سرمربی:..................
لباس اول:سبز و سرخ(قرمز)به صورت راه راه افقی(شماره ها با رنگ سفید نوشته شده اند).
لباس دوم:آبی آسمانی(شرت سیاه و پیراهن آبی آسمانی)-(شماره ها هم با رنگ سیاه نوشته شده اند).
1394/10/04 - 22:48
9
5
سلاو کردستان ابیدر وایستک بژی کردستان
1394/09/26 - 21:12
10
3
خدایش حق فوتبال کیش لیگ سه نیست کم کم ش حقشون یک تیم لیگ یکی قدرتمنده انشالله تمام تیم های هرمزگانی امسال بیان بالا........خلیج فارس خونسرخ بندرعباس هشت بازی21امتیازاین تیم صددرصدمیادبالاتیم صددرصدبومی انشالله توسعه کیش هم بیادبالا. فصل بعدهم انشالله لیگ دو. استقلال خلیج فارس بندرعباس روتادوسال دیگه لیگ برتری شده ببینید
1394/09/25 - 19:32
14
5
فقط ایستک مریوان باغیرت باغیرت تا صعود
1394/09/25 - 19:24
9
3
ماشآ.... ایستک لطفا حمایت
1394/09/24 - 18:04
9
8
زنده باد باشگاه قشقايي وتيم فوتبال قوم قشقايي صدرنشين گروه 5
لقب بهمن بيگي دوم برازنده دكتر نجف پور بزرگ مرد قشقاييست كه موجب اتحاد شده
1394/09/19 - 17:36
12
14
به امید صعود قشقایی تیم ایل قشقایی
1394/09/16 - 18:26
7
13
زنده بادقشقایی به امیدخداتیم بزرگ قشقایی صعودمیکنه..خواهش میکنم هواداران توبازیای قشقایی که دستغیب هست بیان وحمایت کنن
1394/09/12 - 21:19
9
9
نە اینتر نە میلان فقط ایستک مریوان
بژی مریوان
1394/09/12 - 13:17
5
0
من با دیدن نام عقاب تهران در جدول گروه 1تعجب کردم مگر این تیم انصراف نداده بود.
1394/09/12 - 01:37
8
6
به امید خدا تیم ایستک مریوان به لیگ دسه دووم سعود خواهد کرد
ارزوی موفقیت برای تیم های کوردستانی(آبیدر سنندج و شهرداری مهاباد و سردار بوکان و شهرداری کامیاران و..)
1394/09/12 - 00:00
10
13
تيم قشقايي نماد اتحاد يك قوم پرافتخار است و به اميد خدا صعودش قطعيست.
1394/09/10 - 11:02
5
8
عالیه چوکا
1394/09/10 - 11:00
5
9
تیم یعنی چوکاتالش فقط چوکا. زنده باد چوکا
1394/09/08 - 00:15
6
4
به امید موفقیت ایستک مریوان و راهیابی به مراحل بالاتر
1394/09/02 - 08:35
5
6
به امید صعود شهرداری مهاباد به لیگ ۲
1394/09/01 - 23:57
4
5
تیم یعنی شهرداری بناب.آرد اطهر بناب چرا امسال تو دسته سه نیست؟خدا قوت شهرداری.تنها تیم بنابی ها در فوتبال.بناب یک شهر زیبایی در آذربایجان شرقی است.
1394/09/01 - 17:16
2
6
به لطف داور و کمک داور،تیم استقلال میاندورود یک امتیاز از قوچان سوغات بردش،درود به بچه های تیم شهرداری قوچان
1394/08/30 - 12:32
4
1
بهتره پدیده تات با بازیکنان تاکستانی بازی کنه.

حداقل بدونیم فوتبال تاکستان در چه سطحیه.(قطعا بالاتر از اینیه که الان هست)
1394/08/29 - 21:44
4
0
فقط امید پیروزی
1394/08/27 - 17:20
3
4
تیم فقط سنگ آهن بافق بر چشم شور لعنت
1394/08/27 - 13:17
5
0
پتروشیمی جم نماینده بوشهر عالی
1394/08/26 - 14:15
6
0
فقط شاهین ماهشهر

به امید صعود شاهین ماهشهر به لیگ 2
1394/08/25 - 11:57
5
0
البته از تيم كيميا فرايند تهران تقي سلطاني البته بعد از سيامك
1394/08/25 - 11:54
5
0
تقي اقاي گل تو سه تا بازي ٨گل زده سلطاني
1394/08/25 - 11:49
4
0
فقط كيميا فراينده تهران ايشالله قهرماني
1394/08/25 - 11:35
4
1
هلال احمر کیش 3 - 4 خلیج فارس خونسرخ خسته نباشید با این خبر ها دقیق
1394/08/25 - 11:19
3
1
تیم کیمیا فرایند(ارش ری) دسته 3 کشور در سطح لیگ یکه داوران بازیارو درست قضاوت کنید لطفا
1394/08/25 - 04:36
3
1
‌با سلام ایا شاهد ........... دیگر از ................................ باشیم؟ ..................و با ............. به بازیکنان ..........................سعود تیم خود را مسجل نمود ایا در لیگ امسال هم .................... به روش خود ادامه میدهد؟! لطفا منتظر بمانید تا ببینید....
1394/08/25 - 04:32
3
1
‌با سلام سرمربی تیم هلال احمق کیش همون کسی هست که پارسال با تیم شهرداری هشتگرد که مربی اش هم بوده با تیم اپیک قزوین ...................................... واقعا فوتبال ایران ..................................................
1394/08/24 - 23:34
3
1
نتایج هفته چهارمو اطلا ع رسانی کنید
1394/08/24 - 20:09
8
1
تیم فقط تیم فوتبال شهرداری خوی
1394/08/23 - 03:44
7
10
زنده باد تیم ایستک مریوان و آبیدر سنندج و شهرداری مهاباد و سردار بوکان . زنده باد کردستان
1394/08/23 - 03:42
4
7
روز یکشنبه ورزشگاه زاگرس مریوان برای بازی ایستک با استقلال ملاثانی پر خواهد شد
1394/08/23 - 03:37
5
4
زنده باد ایستک
1394/08/20 - 15:02
4
2
سلام. اقا نیم فصل لیگ 3 کیه؟ تاریخ لطقا
1394/08/19 - 20:53
4
3
زنده باد شهرداری کامیاران
مثلم دروازه بان کامیاران
فقط شهرداری همدان شیره
1394/08/17 - 23:25
6
7
هفته سوم شهرداری قوچان 2-شیرین فراز آق قلاصفر
1394/08/17 - 22:10
5
0
نتایج هفته 3 را نزدید؟
1394/08/17 - 21:32
4
0
قائمشهر0
لاهیجان0
1394/08/17 - 19:13
4
1
پرسپولیس زاهدان ازمسابقات کناره گیری کرده به دلیل مشکلات مالی
1394/08/17 - 19:11
1
7
چرااین قدرنتایج وجدول به هم ریخته به روزنیست
1394/08/14 - 17:00
7
1
تیم فقط نیرو جوان خلخال، به امید روزای خوب برای این تیم و تیم دیگر این شهر خلخال دشت، آرزوی موفقیت برای این دو تیم پرتماشگر
1394/08/13 - 14:36
5
2
فقط بهزیستی خرم آباد رو عشق است دمتون گرم
1394/08/13 - 00:39
8
4
زنده باد ایستک مریوان
1394/08/12 - 19:30
6
2
فقط فجر میثاق کرج که 5 ماه زحمت کشیده
1394/08/12 - 12:49
3
7
با سلام--لطف کنید برنامه هفته سوم را هم بزارید
1394/08/12 - 11:52
5
5
"دریای بابل 1 - 0 نفتون تهران (تهران مبدل)"
نام تیم "شهدای بابسر" می باشد نه دریای بابل
لطفا" اصلاح کرده از این به بعد از نام صحیح که "شهدای بابلسر" می باشد استفاده کنید.
به امید تیم موفقیت و سر بلندی تمام تیم های مازندرانی خصوصا" تیم خوب و آینده دار "شهدای بابلسر"
با تشکر
1394/08/10 - 22:04
8
1
فقط ایرالکو
1394/08/10 - 19:56
10
3
فقط استقلال جنوب واقعا زحمت کشیدن حقشونه برن بالا
1394/08/05 - 21:29
11
4
فقط مریوان
1394/08/05 - 15:42
11
8
فقط شهرداری بناب
1394/08/05 - 01:17
9
5
مطماباشیدپرواززنجان خیلی بهترخواهدشد
1394/08/02 - 20:24
9
2
فقط پیروزی گرمسار که با قدرت ظاهر میشود . تمام
1394/08/02 - 15:11
12
2
پدیده تان تاکستان صعود میکنه
1394/08/01 - 19:32
6
1
فقط وفقط شهید استقامت یزد
1394/07/30 - 20:21
10
4
فقط شهرداری خوی
1394/07/30 - 14:06
8
2
فقط شهرداری لاهیجان
1394/07/30 - 11:51
11
5
فقط ایستک مریوان
1394/07/29 - 02:49
4
2
فقط هرمزگان
1394/07/28 - 23:34
3
3
لطفا جدول لیگ سه را در سایت به نمایش بزار
1394/07/28 - 23:33
4
11
به امید تیم ریشه دار چوکای تالش
1394/07/28 - 23:32
5
3
مرحله دوم لیگ سه از کی شروع می شود
1394/07/28 - 14:46
6
1
جدول رده بندی خام دسته 3 را بگذارید.
1394/07/27 - 21:21
6
4
به امیدصعودتیم فوتبال آلومینیوم نوین اراک باغیرت باسرمربی وبازیکنان بومی اراکی سرمربی این تیم آقای رضاطلایی بازیکن سالهای نه چندان دورتیم صنایع اراک هستش
1394/07/27 - 18:54
7
3
دمت گرم اقا محمدفقط تیم های مازندرانی به امیدروزی که نمایندگان مازندران لیگ برتر رو تو مشتشون بگیرندومدعی شوند.مازرون تی بلاره تی فدا بوم تی پرچم بالای دا
1394/07/27 - 15:03
13
5
به امید موفقیت تیم فوتبال خوی
1394/07/27 - 10:24
12
3
به امید صعود دریای بابل به لیگ دو
1394/07/27 - 09:01
21
6
به امید موفقیت همه ی تیم های مازندرانی
  • لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
  • لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
  • در غیر این صورت، «مدیر سایت» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما: